You are here
หน้าแรก > ข่าวทั่วไป > ด่วน!! รับสมัครชายไทย ทำงานภาคเกษตรที่อิสราเอล สมัครฟรี รายได้ดี (รายละเอียด..)

ด่วน!! รับสมัครชายไทย ทำงานภาคเกษตรที่อิสราเอล สมัครฟรี รายได้ดี (รายละเอียด..)

 

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แจ้งว่า กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย – อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน” (TIC) ตำแหน่งคนงานภาคเกษตร ระยะเวลาการจ้างงาน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3 เดือน ได้รับเงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภาษีเดือนละ 5,000 เชคเกลอิสราเอล หรือประมาณ 48,000 บาท (ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560)


กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครชายไทยไปทำงานภาคเกษตร ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย – อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน” สัญญาจ้าง 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3 เดือน สมัครฟรีระหว่างวันที่ 3- 7 กรกฎาคม 2560

คุณสมบัติ
-เป็นเพศชาย
-ไม่มีประวัติอาชญากรรม
-ไม่มีคู่สมรส บุตร หรือบิดาและมารดา พำนักอยู่ในประเทศอิสราเอล
-และไม่เคยทำงานในประเทศอิสราเอล
-สุขภาพแข็งแรง ตาไม่บอดสี และไม่เป็นโรคต่าง ๆ เช่น วัณโรค โรคไวรัสตับอักเสบบี หรือซี โรคเอดส์ เบาหวาน ซิฟิลิส เป็นต้น
-ไม่เคยเสพสารเสพติด
-และมีประสบการณ์ทำงานภาคการเกษตร (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์)


หลักฐานในการสมัคร ได้แก่
-ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
-รูปถ่ายสีครึ่งตัวพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
-สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
-บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ

.

-สำเนาสูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ณ ปีที่เกิดของผู้สมัคร หรือ ท.ร.1/ก
-หรือหลักฐานแสดงผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.05) จำนวน 2 ฉบับ
-สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล จำนวน 2 ฉบับ (ถ้ามี)
-สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
-สำเนาหลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร (สด.8, สด.43) 2 ฉบับ

.

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของภรรยาจำนวน 2 ฉบับ
-สำเนาเอกสารแสดงสถานภาพการสมรส (ถ้ามี)
-สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือรถบรรทุกจำนวน 2 ฉบับ (ถ้ามี)
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน จำนวน 2 ฉบับ
โดยให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ

นายวรานนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2560 ทางการอิสราเอลแจ้งความต้องการจ้างงานของนายจ้างอิสราเอลที่มีความประสงค์จ้างแรงงานไทยไปทำงานในภาคเกษตรประมาณ 4,963 อัตรา และขอย้ำเตือนว่า การจัดส่งไปทำงานอิสราเอลตำแหน่งคนงานภาคเกษตรกรในครั้งนี้ เป็นการจัดส่งโดยรัฐ ดังนั้นจึงอย่าหลงเชื่อผู้ไม่หวังดีหลอกเรียกรับเงินโดยอ้างว่าสามารถช่วยให้ไปทำงานได้

หากคนหางานใดสนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10
(สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน www.doe.go.th/prd หรือเว็บไซต์ของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ www.doe.go.th/prd/overseas) ได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทร. 0-2245-0978 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

.

ที่มา กรมจัดหางาน

Loading...

Similar Articles

Leave a Reply

Top