You are here
หน้าแรก > ร้อยเอ็ดวันนี้ > 26 มิ.ย. วันคล้ายวันประสูติ “สมเด็จพระสังฆราช” ทรงเจริญพรรษายุกาลครบรอบ 90 ปี

26 มิ.ย. วันคล้ายวันประสูติ “สมเด็จพระสังฆราช” ทรงเจริญพรรษายุกาลครบรอบ 90 ปี

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 เป็น วันคล้ายวันประสูติของ “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร)” องค์พระประมุขของสงฆ์ไทย ที่ทรงเจริญพรรษายุกาลครบรอบ 90 ปี

 

 

 

นับเป็นมงคลโอกาสที่นำมาซึ่งความปลาบปลื้มยินดีแก่พุทธบริษัท

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้รับโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช ลำดับที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560

มีนามเดิมว่า อัมพร ประสัตถพงศ์ ประสูติเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2470 ที่ ต.บางป่า อ.เมือง จ.ราชบุรี

เรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนเทวานุเคราะห์ กองบินน้อยที่ 4 โคกกระเทียม อ.เมือง จ.ลพบุรี

ทรงเข้าพิธีบรรพชา เมื่อปี พ.ศ.2480 ที่วัดสัตตนารถปริวัตร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี มีพระธรรมเสนานี (เงิน นันโท) เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์

ต่อมาย้ายไปอยู่จำพรรษาที่วัดตรีญาติ ต.พงสวาย เพื่อศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมด้วยความมุ่งมั่น

พ.ศ.2486 สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ และสอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค พ.ศ.2488 สอบได้เปรียญธรรม 4 ประโยค

กระทั่งปี พ.ศ.2490 สามเณรอัมพรย้ายมาอยู่ จำพรรษา ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดย เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินตากโร) ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระจินดากรมุนี นำมาฝากกับเจ้าประคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ (วาสนมหาเถร) และให้เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 9 พ.ค.2491 ที่พัทธสีมา วัดราชบพิธฯ

มีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ (วาสนมหาเถร) เป็นพระอุปัชฌาย์, สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี? (ทองเจือ จินตากโร) ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระจินดากรมุนี เป็นพระกรรมวาจาจารย์

หลังอุปสมบท ทรงมุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้เปรียญธรรม 6 ประโยค

พ.ศ.2509 ทรงเข้าอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นพระธรรมทูตรุ่นแรก ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยพาราณสี ประเทศอินเดีย จบการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.2512 ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี

พระองค์สร้างคุณูปการแด่คณะสงฆ์อย่างมากมาย อาทิ งานด้านการศึกษา เป็นอาจารย์สอนธรรมวินัยแก่พระภิกษุ-สามเณร เป็นกรรมการสนามหลวงแผนกธรรมและแผนกบาลี เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นต้น

งานปกครองคณะสงฆ์ ท่านดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ กรรมการมหาเถรสมาคม, กรรมการคณะธรรมยุต, ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14-15 (ธรรมยุต), แม่กองงานพระธรรมทูต

พ.ศ.2552 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ

วันที่ 5 ธ.ค.2552 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏที่ “สมเด็จพระมหามุนีวงศ์”

วันอาทิตย์ที่ 12 ก.พ.2560 เวลา 17.00 น. ที่วัด พระศรีรัตนศาสดาราม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เนื่องในมงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชันษา 90 ปี วันที่ 26 มิ.ย.2560 สมเด็จพระสังฆราชทรงไม่โปรดให้จัดงานเฉลิมฉลองสมโภชใดๆ แต่ให้จัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แทน ในวันอาทิตย์ที่ 25 มิ.ย. และจัดพิธีฉลองพระพุทธรูปประจำวันประสูติ ในวันที่ 26 มิ.ย.

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระราชูปถัมภ์ ในการบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชันษา 90 ปี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธฯ

หมายกำหนดการ วันจันทร์ที่ 26 มิ.ย.2560 เวลา 17.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ เนื่องในพิธีดังกล่าวด้วย

 

 

 

ที่มา : ข่าวสด

Loading...

Similar Articles

Leave a Reply

Top